Situace kolem tvrze Adam od Mnichovské dohody až po současnost

Dne 30. září 1938 odpoledne obdržela velitelství sborů rozkaz MNO, který předala podřízeným útvarům. Rozkaz zněl: „Zařiďte ihned, aby ženijní skupinový velitelé vašeho úseku zastavili veškeré práce ne těžkém opevnění. Je nutno připraviti pro každý případ oddíly pro odmontování cenného zařízení tj. zbraní, strojů, spojovacích přístrojů, filtrů, optických přístrojů atd. Velitelé hraničářských pluků sestaví ihned oddíly schopného personálu k odmontování tohoto zařízení. Je v zájmu věci, aby v případě potřeby bylo odstraněno co nejvíce materiálu. Demontážní oddíly vašeho pluku sestavte ze schopného personálu a případný nedostatek mechaniků, strojníků, montérů apod. vyžádejte si okamžitě od velitele nejbližšího útvaru. K odbornému dohledu a technickému řízení práce použijte personálu ŽSV... Známost tohoto opatření a jeho účel omezte na nejmenší počet důstojníků. K dopravě vašich rozkazů použijte výhradně kurýrů. Rozkaz k případnému provedení demontáže bude vydán zvlášť.“[1]

Tento archivní materiál nejlépe dokládá jak se vyvíjela situace těsně po krizovém září 1938. Ustupující jednotky VI. praporu 19. pluku při svém odchodu do vnitrozemí odvezly většinu vybavení a proviantu tvrze a co nestihly z opevnění odvést, to zničily nebo poškodily.

Na podzim 1938 začali důstojníci Wehrmachtu na tvrzi zkoumat účinky ostřelování z děl nejtěžších ráží. Stopy po těžkém dělostřeleckém bombardování jsou dodnes dobře patrné především na dělostřeleckém srubu K–S 45 nebo K–S 39 a také třeba na K–S 40. Trhání zvonů a kopulí byla tvrz ušetřena neboť se žádný zvon se do září 1938 osadit nepodařilo.

Po válce a únoru 1948 byly mohutné dělostřelecké tvrze shledány jako neefektivní a nepočítalo se s nimi ve vojensko – strategických plánech československé lidové armády. Tvrz Adam obsadila čs. armáda pro svoje účely v roce 1956 a její rozlehlé podzemní prostory přeměnila ve vojenská skladiště. Podzemí bylo rekonstruováno a současnosti se jeho podoba blíží podzemnímu systému tvrze Hanička. V dnešní době se tvrz Adam nalézá ve vojenském prostoru, a proto není povolen civilním osobám přístup ani na její povrchovou část!

V současnosti probíhá rekonstrukce izolovaných pěchotních srubů K–S 37 a K–S 46. Bližší informace naleznete na webu Vrch Adam.

Prameny

  • [1] Stehlík Eduard: Čs. stálé opevnění a obrana ČSR v září 1938. Diplomová práce. FF UK, Praha 1989, s. 95.